Selasa, 18 Januari 2011

Nama-nama sahabat Rasulullah

Ada 76 Nama-nama sahabat Rasulullah yaitu :
 Nama
Laki-laki
Perempuan
Arti/Keterangan
 Abbad bin Bisyir
Yang selalu disertai cahaya Allah, ahli ibadah yang tekun, dermawan dan mu'min sejati.
 Abbas

Nama sahabat, berani, singa
 Abbas bin 'Abdul Muthalib
Pengurus air minum untuk kota suci Mekkah dan Madinah (Haramain)
 Abdullah bin Abbas
Ulama umat Islam, yang memiliki otak cerdas, hati yang mulia dan pengetahuan yang luas
 Abdullah bin 'Amr bin Ash
Yang tekun beribadah dan bertaubat
 Abdullah bin Mas'ud
Yang pertama kali mengumandangkan Al Qur'an dengan suara merdu
 Abdullah bin Umar
Orang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, putra Umar bin Khattab.
 Abdullah bin Zubair
Pahlawan dalam pertempuran di Afrika, Andalusia dan Konstantinopel
 Abdullah Ibnu Rawahah
Semboyannya: jika kau tidak gugur dimedan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang
 Abdurrahaman bin 'Auf
Saudagar yang sukses, seorang mu'min yang bijaksana, hartawan dan dermawan
 Abdurrahman bin Abi Bakar
Pahlawan sampai saat terakhir
 Abu Ayyub Al Anshori
Pejuang diwaktu senang atau susah
 Abu Bakar

Nama sahabat
 Abu Bakar Ashshiddiq
Lelaki pertama yang masuk Islam, sahabat karib Rasulullah saw sejak kecil
 Abu Darda'
Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa
 Abu Dzar Alghifari
Tokoh gerakan hidup sederhana dari Ghifar, yaitu kabilah yang biasa menempuh jarak jauh
 Abu Hurairah
Otaknya menjadi gudang perbeNama-nama dari Asmaul Husnaaraan pada masa wahyu, sumber periwayatan hadits
 Abu Jabir 'Abdullah bin 'Amr bin Haram
Seorang yang yang dinaungi oleh malaikat.
 Abu Musa Al Asy'ari
Panglima dan gubernur di Bashrah, kepercayaan dan kesayangan Rasulullah
 Abu Sufyan bin Harits
Saudara sepupu Nabi saw, ahli syair
 Abu 'Ubadah Ibnul Jarrah
Orang kepercayaan umat Menjadi panglima besar Syria
 Albarra' bin Malik
Yang mempunyai semboyan hidup 'Allah dan Surga'
 Ali bin Abi Thalib
Anak/ pemuda pertama yang masuk Islam, disebut Dzulfikar
 Ammar bin Yasir
Seorang tokoh penghuni surga, berasal dari Yaman, ahli tentang bahasa rahasia dan bisikan ghaib
 Amr bin 'Ash
Pembebas Mesir dari cengkraman Romawi
 Amr ibnul Jamuh
Yang mengatakan: 'Dengan cacat pincangku ini, aku bertekat merebut surga'
 Bilal

Nama sahabat
 Bilal bin Rabah
Muadzdzin Rasulullah, lambang persamaan derajat, budak dari Habsyi yang dimerdekakan Abu Bakar
 Dhomrah

Nama sahabat
 Habib bin Zaid
Lambang percintaan dan pengorbanan
 Hamzah bin Abdul Muthalib
Singa Allah, berfikiran cerdas dan berpendirian keras dan tegas
 Hudzaifah Ibnul Yaman
Seteru kemunafikan kawan keterbukaan, pahlawan dibidang hikmat
 Huzaifah

Nama sahabat
 Huzaimah

Nama sahabat
 Imran bin Hushain
Yang diutus ke Bashrah oleh khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan tentang Islam
 Jaafar

Nama sahabat
 Ja'far bin Abi Thalib
Jasmani dan perangainya mirip Rasulullah, Juru bicara yang lancar dan sopan di Ethiopia
 Khabbab bin Arats
Guru besar dalam berqurban, ahli membuat pedang masa Jahiliyyah
 Khalid bin sa'id bin 'Ash
Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama
 Khalid Ibnul Walid
Yang selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alpa, panglima Islam yang sangat berani
 Khubaib bin 'Adi
Pahlawan yang syahid di kayu salib
 Miqdad bin 'Amr
Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat, nama asalnya Miqdad Ibnul Aswad
 Mu'adz bin Jabal
Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.
 Muawiyah

Nama sahabat
 Muaz

Nama sahabat
 Mush'ab bin 'Umair
Duta Islam yang pertama, tampan dan penuh semangat kepemudaan
 Omar

Nama sahabat
 Qeis bin Sa'ad bin 'Ubadah
Ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai (masa jahiliah), pemberani disemua medan tempur.
 Sa'ad bin Abi Waqqash
Singa yang menyembunyikan kukunya, masuk Islam ketika berumur 17 tahun
 Sa'ad bin Mu'adz
Yang dikatakan kepadanya oleh Rasulullah: 'Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amir'
 Sa'ad bin Ubadah
Pembawa bendera Anshar, seorang yang mahir dalam memanah
 Sa'id bin 'Amir
Pemilik kebesaran dibalik kesederhanaan, walikota Homs dimasa khalifah Umar bin Khattab
 Salamah bin Al Akwa
Pahlawan pasukan jalan kaki, ahli memanah, melempar tombak dan lembing
 Salim, Maulana Abu Hudzaifah
Sebaik-baik pemikul Al Qur'an
 Salman Alfarisi
Pencari kebenaran dari Persi
 Shuhaib bin Dinar
Abu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba.
 Sufyan

Nama sahabat
 Suheil bin 'Ammar
Pemaaf, pemurah, banyak shalat, puasa dan sedekah serta membaca Al Qur'an
 Thalhah bin 'Ubaidilah
Pahlawan perang Uhud, yang mendapat gelar 'Si baik hati', pemurah dan dermawan
 Thufail bin 'Amr Ad Dausi
Penyair, pembela Islam melalui syair
 Tsabit bin Qais
Juru bicara Rasulullah
 Ubadah bin Shamit
Tokoh yang gigih menentang penyelewengan, salah seorang tokoh Anshor
 Ubai bin Ka'ab
Ucapan selamat dari Rasulullah: 'Selamat bagimu hai Abdul Mundzir atas ilmu yang kamu capai'
 Umair bin Sa'ad
Tokoh yang tak ada duanya, seorang yang zahid dan abid
 Umair bin Wahab
Jagoan Quraisy yang berbalik menjadi pembela Islam yang gigih
 Umar

Nama sahabat
 Umar bin Khattab
Orang pertama yang mendapat gelar Amirul Mu'minin, pemimpin yang terkenal keadilannya.
 Usaid bin Hudhair
Pahlawan dari Saqifah, yang memiliki otak cemerlang dan hati yang tenang
 Usamah bin Zaid
Yang mendapat gelar 'Kesayangan, putera dari kesayangan'
 Utbah bin Ghazwan
Muhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, seorang zahid
 Utsman bin Affan
Dapat gelar Dzunurain (pemilik dua cahaya) karena mengawini dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kultsum
 Utsman bin Mazh'un
Yang pernah mengabaikan kesenangan duniawi
 Zaid bin Haritsah
Tak ada orang yang lebih dicintainya dari pada Rasulullah, orang kedua yang masuk Islam
 Zaid bin Tsabit
Penghimpun kitab suci Al Qur'an
 Zaid ibnul Khattab
Rajawali pertempuran Yamamah, menghancurkan pasukan Musailamah Al Kadzadzab
 Zubair bin 'Awwam
Pembela Rasulullah saw


Tidak ada komentar:

Posting Komentar